Effektiv fuglesikring

Fuglesikring er nødvendigt, når fuglene kommer så tæt på, at de bliver et sundheds- eller et lydproblem for mennesker – eksempelvis når fuglene flytter ind i ejendomme, eller når fugleklatterne griber om sig. I nogle tilfælde kan de også gøre skade på bygninger. Slip af med dit fugleproblem med professionel hjælp eller læs vores gode råd til, hvordan du kan forebygge, at problemet opstår igen. 

af Jesper Ulvedal, skadedyrsbekæmper

Vi elsker fugle og især fuglesang, som minder os om forårets komme eller lange lyse sommeraftener. Men nogle fugle kan – især når de er samlet i store flokke – være til gene for eller udgøre en direkte sundhedsfare for mennesker. Her kan Skadedyrforbudt.dk hjælpe.

Vi sørger for effektiv fuglesikring hos private og erhvervskunder. Her er det primært problemer med duer, alliker, svaler, måger og flagermus, vi har gode erfaringer med at finde løsninger på. Sidstnævnte (flagermusen) er godt nok et pattedyr, men de anvendte metoder er på flere områder lig med metoderne til øvrige fugle. 

 

Fugle kan skabe en sundhedsrisiko

De fleste af os nyder synet af fugle flyvende i vores private haver eller omkring vores virksomheder, hvor de kvidrer løs. De er en del af naturen omkring os, og en vigtig del af vores økosystemer. De er som udgangspunkt ikke skadedyr men snarere nyttedyr, idet de spiser larver, snegle, insekter og lignende fra haven.

Behovet for fuglesikring opstår først, hvis deres adfærd udvikler sig til gene og giver sundhedsproblemer for de omkringboende mennesker eller de omkringliggende butikker og virksomheder. 

 

Typiske udfordringer som gør fuglesikring nødvendig:

 • Når fugleflokke holder til over butikkers indgangspartier, hvor kunder risikerer, at fugleklatter enten rammer dem eller medfører, at fugleekskrementer bliver ført ind i butikkerne under skoene.
 • Når fuglepar har bygget reder inde på lofter eller ved gavlpartier og generer beboerne med både larm og sundhedsskadelige ekskrementer.
 • Når fugleklatter i større mængder tørrer ind og forstøver, hvorved de kan sprede luftbåren salmonella og andre sygdomme.
 • Når fuglene går i affald og madrester i det offentlige rum, ved udeservering og omkring ejendomme.
 • Når fuglene forsvarer deres territorier ved at angribe mennesker.

 

Flyt fuglene, forebyg eller bekæmp fugleproblemer

Når vi tager hånd om dit fugleproblem med fuglesikring, så starter vi typisk med at forhindre fuglene i at slå sig ned hos dig. Problemerne opstår, når menneskers liv og aktiviteter kolliderer med fuglene, og derfor skal de vises pænt tilbage til den omkringliggende natur.

Først og fremmest skal fuglenes indgange til loftrum og andre naturlige redesteder på ejendommene lukkes af. I den forbindelse bruger vi forskellige redskaber til at flytte fuglene væk fra tage, tagrender, indgangspartier og gavle.  

 1. Opsætning af fuglepigge er en billig og effektiv løsning, som hindrer fuglene i at sidde på tagene og over indgangspartier. Denne løsning holder ofte op til 15-20 år – dog er den ikke æstetisk den flotteste løsning. 
 2. Store fuglenet over tage og større områder er den mest effektive løsning. Det er dog også en voldsom stor løsning, som ikke kan bruges i alle tilfælde.
 3. Opsætning af wirer er en effektiv løsning. Her udspænder vi ultratynde strenge forbundet med en fjeder, hvilket forhindrer fuglene i at slå sig ned. En wireløsning i rustfrit stål er ofte en dyrere løsning end fx fuglepigge, men er også den mest diskrete løsning.
 4. Sikringsbørster er også en mulighed. De består af rustfrit ståltråd snoet omkring strittende nylonpigge, som forhindrer fuglene i at flyve ind ad sprækkerne ved gavle og under tage.

 

Mange af fuglene er fredede

Flagermus er totalfredede, alliker er en fredet fugleart, måger er fredede, ligesom flere svale- og duearter også er fredede. Der er mange fuglearter og adfærdsmønstre at holde styr på, og derfor anbefaler vi altid, at du allierer dig med en professionel skadedyrsbekæmper, før du går i gang med fuglesikring.

Vi bekæmper aldrig fugle med gift, ligesom vi aldrig fjerner fuglereder med æg eller unger i. Det er også typisk forbudt at skyde fuglene ned – både fordi mange af arterne er fredede, men også fordi vi ikke må skyde i bymæssig bebyggelse. Det er dog muligt at søge tilladelse hos Naturstyrelsen til at regulere antallet, eller hvis man er voldsomt generet af fuglereder, så kan man søge om dispensation til at fjerne dem. De procedurer kender vi, og det sørger vi gerne for at hjælpe med i forbindelse med fuglesikring.

Læs mere om udfordringer og sikringsløsninger for hver enkelt fugl her:

 

Duer – sundhedsskadelig syre i afføringen

Duer

Et enkelt duepar (Columbidae) i haven kan være hyggeligt at have kurrende rundt omkring sig. Men flere duer kan hurtigt komme til at udgøre en hygiejnerisiko, fordi de tilsviner de steder, de opholder sig. I løbet af kort tid vil indgangspartier til butikker, lofter, husmure, havemøbler mv. blive fyldt med afføring.

Desuden indeholder duers afføring urinsyre, som kan nedbryde byggematerialer og medføre udviklingen af salmonella, allergi, meningitis og andre sygdomme hos mennesker.

Duer kaldes også flyvende rotter, fordi de ligesom rotter er store smittekilder, der bærer rundt på mange sygdomme. De bygger deres reder op med bl.a. deres egne ekskrementer, hvilket tiltrækker både klannere, fuglelopper, duevæggelus og mider og derfor kan give ejendommene endnu større problemer med skadedyr. Det ses ofte, at forekomsten af mange duer tiltrækker rotter.

Sådan håndteres dueproblemer

Hos Skadedyrforbudt.dk indeholder en duesikring typisk disse elementer:

 • Først en grundig gennemgang af de bygninger, hvor duerne opholder sig.
 • Indfangning og aflivning af duer kan være nødvendigt, for det ikke er muligt at flytte dem. De vil altid vende tilbage.
 • Herefter grundig rengøring og desinficering.
 • Efterfølgende sikring med duepigge, stålwire, fuglenet eller sikringsbørster, eller en kombination af forskellige løsninger.

Må duer bekæmpes?

Duer er kategoriseret som et skadedyr, som kan medføre alvorlige sygdomme hos mennesker. Derfor må de gerne reguleres. Nogle duearter er dog fredede og må kun reguleres i særlige perioder – bl.a. Ringduen, også kaldet Skovduen, og Tyrkerduen, som er de mest udbredte arter i Danmark. Naturstyrelsen hyperlink indsættes. I Skadedyrforbudt.dk tager vi altid nøje bestik af den enkelte sag, når vi bliver tilkaldt.

 

Måger – udbredt larmende og svinende adfærd

Måge i landing

Måger (Larinae) lever ved kyster og havneområder, hvor de virkelig kan samle sig i store flokke. De er stort set altædende, idet de både spiser småfisk, insekter, døde dyr, madrester og affald. Mange oplever dem som ubehagelige plageånder, idet de store hvide fugle med deres lange kraftige næb ikke er blege for at rode rundt i vores skraldespande eller styrtdykke ned på restaurantbordene og snuppe madrester.

Huse, lejligheder og forretninger i og omkring havne i større byområder vil opleve, hvordan mågeklatter kan drysse ned over et stort område og sætte lange hvide spor. Det både skæmmer bygningerne og medfører lakskader på bilerne. Men det farligste er nu de luftbårne bakterier fra mågeklatterne, der drysser ind af åbne køkkenvinduer og rammer vores køkkenhygiejne. For selve mågeklatterne et stort hygiejneproblem, idet de øger risikoen for salmonella.

Sådan håndteres mågeproblemer

Måger bliver i den samme koloni år efter år, og de ynder at yngle det samme sted. For at slippe af med et mågeproblem er det nødvendigt at få dem til at flytte sig. Det kan dog være lettere sagt end gjort, da måger meget aggressivt forsvarer egen rede og unger, og de kan endda finde på at “skyde” efter folk med der kommer for tæt på med deres egen afføring.

En mågesikring indeholder følgende:

 • Rengøring og desinfektion.
 • Opsætning af mågesikring på tage, tagrender og vandrette flader, så mågerne ikke kan lande. Det kan være med store fuglenet, mågepigge, stålwire eller sikringsbørster.
 • Fuglenet er yderste effektivt til at forhindre dem i at opholde sig på store flader og etablere reder.

Må måger bekæmpes?

I visse tilfælde kan man få tilladelse til at skyde måger. Det afhænger af den enkelte mågeart og aldrig, når de ligger på æg eller har unger. Der skal altid indhentes tilladelse fra Naturstyrelsen og eventuelt også fra politiet. Sørg for at få professionel hjælp her.

 

Svaler – hygiejnerisiko

Svalerede

Svaler (Hirundinidae) er letgenkendelige med deres kløftede haler og w-lignende flyveform. De er en naturlig del af det danske landskab og vores byområder og er egentlig en meget fredelig fugl.

Problemet er dog, at deres ekskrementer (i lighed med ekskrementer fra duer) udgør et stort hygiejneproblem og smitterisiko. Papegøjesyge, salmonellaforgiftning og campylobacter (kvalme, feber, mavesmerter og diarre) følger ofte i deres kølvand. Svaleafføring kan ætse lak på biler og nedbryde bygningsmaterialer.

Svalereder udklækker møl, biler, klannere, fuglelopper og mider, som kan trække videre ind i ejendommen.

Sådan håndteres svaleproblemer

Hos Skadedyrforbudt.dk indeholder en svalesikring typisk disse elementer:

 • Først en grundig gennemgang af de bygninger, hvor svalerne opholder sig.
 • Efterfølgende sikring med svalepigge, stålwire, fuglenet eller sikringsbørster over indgangsdøre og portaler, under tagskæg og tagudhæng.
 • Herefter kan desinficering og grundig rengøring være nødvendig.

Må svaler reguleres eller forvises?

Bysvaler er fredede og må ikke reguleres eller forvises. Andre svalearter må reguleres eller forvises, så længe de ikke har unger eller ligger på æg.

 

Alliker – den stille dræber

Allikereder

Alliker (Coloeus monedula) kaldes også den stille dræber, fordi allikereder i vores skorstene kan skabe kuliteforgiftning i vores stuer, og det er en livsfarlig situation. Derfor skal alliekereder i skorstene fjernes og skorstenen skal efterfølgende sikres med en fuglerist.

Allikereder i skorstene er også livsfarligt for allikerne selv. De udklækkede unger kan ofte ikke komme op af de lange smalle skorstensløb, når de er flyvefærdige. Derfor ender det i mange tilfælde tragisk med en bunke små fugleskelletter i skorstensløbet. De døde fugleunger tiltrækker bl.a. spyfluer, der lægger æg, som bliver til først maddiker og senere spyfluer, samt andre insekter som klannere. Derudover kan man også opleve, at det kan lugte fælt ved renselemme og skorstensrør. 

Allikernes ekskrementer kan skabe et større svineri på terrasser og området omkring skorstenen med dertil hørende hygiejneproblemer.

Sådan håndteres allikeproblemer

Vores allikeindsats bygger på tre dele:

 • Først skræmmer vi allikerne væk fra området.
 • Dernæst tømmer vi skorstenen for alt redemateriale, så røgen igen frit kan passere.
 • Til slut opsætter vi allikesikring i form af en fuglerist i galvaniseret metal øverst på skorstenen, så det ikke længere er muligt for allikerne at få adgang ned i skorstensløbet.
 • Hvis allikerne har etableret sig i et tagudhæng eller har indflyvningsmuligheder andre steder på huset, sørger vi for at opsætte en egnet sikring på bygningen.

Læs mere om vores allikehåndtering her (hyperlink til allikesiden)

Må alliker bekæmpes?

Alliker er fredet i Danmark, så vi slår dem ikke ihjel, men vi forhindrer dem i at få adgang til skorstenen, tagudhænget eller tagspidsen ind til loftet, hvor de ynder at bygge deres reder. Du kan eventuelt opsætte en redekasse efterfølgende, så du ikke flytter allikeudfordringen videre til din nabos skorsten eller tagudhæng.

 

Flagermus – et problem i kolonier

Flagermus

Flagermus (Chiroptera) er ikke skadedyr og enkelte flagermus, der slår sig ned på loftrum, gavle eller ved store ejendomme, udgør normalt ikke et problem for mennesker. Tværtimod så spiser de store mængder af insekter og er i den henseende et nyttedyr. Men hvis de udvikler sig til egentlige flagermuskolonier, så kan deres tilstedeværelse medføre store sundhedsproblemer for mennesker. 

For problemet med flagermus er, at de lever længe og vokser til store flokke i løbet af få sæsoner. Her opstår problemet med massive mængder af ekskrementer, larm og uro i huset og i visse tilfælde helbredsproblemer for husets beboere.

En stor mængde ekskrementer kan også tilstoppe udluftningen under taget og medføre skimmelsvamp under tagfladen, ligesom ekskrementerne vil rende ned af huset og syre facaden til.

Sådan håndteres flagermusproblemer

Vi hjælper med udslusning af flagermus, hvis de udgør et reelt problem. 

 • Udslusning af flagermus betyder, at vi med forskellige uddrivningsmetoder prøver at få dem til at forlade din ejendom. Det kan være en sluse, kold luft eller en adskillelse af bygningsdele, som forstyrrer flagermusene og får dem til at flyve. 

 • Herefter sikrer vi bygningen mod ny indflyvning af flagermus. Vi får lukket for de adgange, flagermusene normalt bruger. Her bruger vi galvaniseret metalnet, specifikt tagmateriel i forhold til den enkelte tagløsning og specialudviklede sikringsbørster i nylon. 

 • Herefter kan desinficering og grundig rengøring være nødvendig.

Hvis flagermusene ikke generer, så lad dem blive boende –  læs mere i vores artikel om flagermus (hyperlink indsættes) Flere af de 17 flagermusarter, vi har i Danmark, er truede eller særligt sårbare, og det skal der altid tages hensyn til.

Må flagermus bekæmpes?

Flagermus er totaltfredede og må ikke bekæmpes. I stedet må de udsluses i de perioder, hvor de ikke har unger eller er i vinterhi. Det er fra starten af maj og frem til juni måned og igen fra slutningen af august måned og et stykke ind i september måned. 

 

Få en abonnementsordning som erhvervskunde

Vi sammensætter individuelle abonnementsordninger for alle vores erhvervskunder. Vi sørger for, at alle aftaler om fuglesikring passer til dine behov – eksempelvis kan det være, at du har brug for at forsikre dig mod flere skadedyr udover fuglesikring. 

Kontakt os og hør nærmere om en aftale, som passer til dine behov. Så er du altid sikker på hurtig og effektiv bekæmpelse, hvis du får problemer med fugle eller flagermus. LÆS MERE OM VORES ABONNEMENTSORDNING HER.

 

Forebyggelse – hvad kan du selv gøre?

Når du er sluppet af med dit fugleproblem og har fået etableret effektiv fuglesikring, så skal du sørge for at forebygge, at det sker igen.

Du kan: 

 • Undgå fri adgang til affald – eksempelvis ved at få lukkede affaldscontainere.
 • Undgå fuglefodring – det kan også skabe rotteproblemer.
 • Sørge for at fuglene ikke har adgang til at bygge nye reder i din ejendom – luk for adgange til lofter, etabler professionel fuglesikring mv.
 • Fjerne madrester med det samme – eksempelvis på udendørs cafeer og restauranter.
 • Aflukke loftrum og sikring af tage – deres naturlige ynglesteder.
 • Reparere knuste vinduer eller manglende tagsten med det samme.

Vi giver dig altid en hel masse gode råd, når vi er ude ved dig og foretager fugesikring. Du er også meget velkommen til at henvende dig med dine spørgsmål.

 

Har du brug for professionel hjælp til at håndtere fugleproblemer?

Skadedyrforbudt.dk dækker hele Sjælland, og vi garanterer en effekt. Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 70 40 46 00 eller sende en mail til info@skadedyrforbudt.dk, hvis du har brug for fuglesikring.

 

Få vores nyhedsbrev

Kære kunde.

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, skal du ikke være nervøs for at blive spammet! En gang imellem lægger vi et rigtigt godt tilbud op, og vi udgiver små artikler om årstidens skadedyr med gode råd om egenindsats.

Hvis vi har spændende nyheder om nye maskiner, der kan bekæmpe skadedyrene humant og giftfrit, er det også her, du kan få nyheden først. Og så informerer vi selvfølgelig om eventuelle ændringer i priser. Tilmeld dig trygt og velkommen til :-)

Venlig hilsen skadedyrforbudt.dk

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev